GENOPSLAG: Ph.d.-studerende til RUC

Ph.d.-projektet er inden for rammerne af Region Sjællands projekt ”Tidlig opsporing af kræft”.

Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet, søger en ph.d.-studerende fra 1.september 2018 eller snarest muligt derefter. Stillingen som ph.d. er tidsbegrænset til 3 år.

Titlen på ph.d.-projektet er: “Tidlig opsporing af kræft hos socioøkonomisk udsatte mænd”.

Dette projekts formål er at øge kompetencer hos både borgere og i almen praksis, så kræft opspores på et tidligere stadium, hvilket kan bidrage til, at kræftoverlevelsen stiger i Region Sjælland (læs mere her)  Eksisterende forskning viser, at det potentielt er borgere i alle aldersgrupper, der kan blive ramt af kræft, men at nogle grupper kræver en særlig indsats, hvis kræft skal opspores tidligere. Ph.d.-projektet vil have særligt fokus på målgruppen socioøkonomisk udsatte mænd.

I ph.d.-projektet skal der lægges vægt på, hvordan målgruppen kan mødes på måder, som øger deres kompetencer i forhold til at kommunikere med andre om sygdomssymptomer.  Projektet vil basere sig på et tæt samarbejde med borgere fra målgruppen, Region Sjællands udviklingskonsulenter, lokale borgerrådgivere, praktiserende læger, m.fl..  Disse aktører inddrages som deltagere i en kollaborativ proces, hvor de sammen med ph.d.-stipendiaten vil skabe viden om, hvilke behov borgere fra målgruppen oplever at have, samt hvordan de eksisterende aktiviteter og tiltag bruges og kan videreudvikles. På denne baggrund forventes det, at ph.d.-stipendiaten forholder sig til dialogisk kommunikationsteori og forskning i kollaborativ vidensproduktion.

I projektet skal der blandt andet rettes fokus på spændinger knyttet til magtproblematikker og videns- og identitetsforhandlinger, når målet er at skabe en højere grad af patientinddragelse og bedre tværsektorielt og tværfagligt samarbejde. Formålet med ph.d.-projektet er at tilvejebringe ny viden om de kontekstspecifikke spændinger og potentialer, der opstår, når mænd med særlige sociale, sundhedsmæssige, psykologiske og/eller økonomiske udfordringer og sundhedsfaglige medarbejdere sammen skal finde veje til at forstå og håndtere mændenes livsvilkår, sygdomsforståelse, ønsker til egen sundhed og til støtte i forhold til denne.

Ph.d.-stipendiet opslås under forudsætning af endelig bevilling. Projektet løber over 3 år og gennemføres i et samarbejde mellem Region Sjælland og Roskilde Universitets Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab. Ph.d.-stipendiaten vil blive indskrevet i ph.d.-skolen for Kommunikation og Humanistisk Videnskab og tilknyttet forskningsgruppen Dialogisk Kommunikation.

Ansvar og opgaver

Ph.d.-stillingen er en uddannelsesstilling, og hovedopgaverne i stillingen er i henhold til Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen), for tiden BEK nr 1039 af 27/08/2013 følgende:

  • Gennemførelse af et selvstændigt forskningsarbejde under vejledning (ph.d.-projektet).
  • Gennemførelse af ph.d.-kurser eller andre lignende uddannelseselementer af et samlet omfang svarende til ca. 30 ECTS-point.
  • Deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner, private forskningsvirksomheder m.v.
  • Opnåelse af erfaring med undervisningsvirksomhed eller anden form for videnformidling, der er relateret til den pågældendes ph.d.-projekt.
  • Udarbejdelse af en ph.d.-afhandling på grundlag af ph.d.-projektet.

Kvalifikationer

Det forventes, at ansøgeren har en afsluttet kandidatgrad. Desuden kræver det empiriske arbejde i projektet, at ansøgeren taler og forstår dansk flydende.

 

Bedømmelse

I bedømmelsen af ansøgerne vil der blive lagt vægt på:

  • Relevant kandidatgrad
  • Projektbeskrivelsen
  • Andre akademiske kvalifikationer nævnt i stillingsopslaget.

 

Mere information

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til professor Louise Phillips, louisep[at]ruc.dk eller lektor Birgitte Ravn Olesen, bro[at]ruc.dk.

Yderligere information om ph.d.-skole og organisation kan fås ved henvendelse til ph.d.-skoleleder, professor Ida Willig idaw[at]ruc.dk.

Ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten og Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter. Den ph. d. studerende skal være indstillet på, at noget af arbejdstiden vil komme til at foregå i Primær Sundhed, Region Sjælland, Sorø. Der er tale om en ansættelse på fuldtid.

 

Ansøgning

For at søge stillingen: Gå ind på RUC’s hjemmeside. Klik på knappen ’Søg stillingen’ i stillingsopslaget.

 

Ansøgningen skal indeholde:
1. Projektbeskrivelse, max 4 sider eksl. litteraturliste
2. CV
3. Kopier af relevante eksamensbeviser
4. Tidsplan for projektet max 1 side
5. Budget for særlige udgifter i relation til projektet, tx transkription o.lign max 1 side.
6. Evt. specialeudtalelse(r)

 

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 1. maj 2018

 

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i juni måned med henblik på ansættelse pr. 1. september 2018.

Roskilde Universitet opfordrer alle interesserede til at søge stillingen, uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.