Mapping Controversies: Fra pædagogisk innovation til forskningsmæssige nybrud

Forskningsgruppen i Tekno-Antropologi, AAU-CPH inviterer sammen med sine samarbejdspartnere på IT-Universitetet (TIP) og Københavns Universitet (Sociologi og Antropologi) til et heldagsseminar om Mapping Controversies. Seminaret er støttet økonomisk af Digital Humanities Lab Denmark.

Seminaret afholdes tirsdag d. 7. oktober, 2014, kl. 9-16, Aalborg Universitet København, Frederiks Kaj 12, lokale 4.06. Seminaret afsluttes med en middag for deltagerne.

Seminarets tema:
Internationalt og i Danmark er der bred enighed om, at kontroverskortlægning har bevist sit værd som pædagogisk metode. Studerende formår på relativ kort tid dels at foretage relativt avancerede afdækninger af konkrete kontroverser, dels at få en mere generelt forståelse af hvordan tekniske og videnskabelige kontroverser udfolder sig. På nuværende tidspunkt er det til gengæld ikke klart, hvilket bidrag kontroverskortlægning vil kunne komme til at spille for det felt, som metoden er vokset ud af (Science and Technology Studies), eller for humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning generelt.

Formålet med seminaret er at rejse denne problemstilling ved at samle danske forskere fra alle kontrovers-kortlægningsmiljøer og alle øvrige interessede til at diskutere, hvordan metoderne kan løftes fra pædagogisk redskab til et redskab for banebrydende forskning.

Den første del af seminaret vil fokusere på de spørgsmål, som typisk er i centrum for individuelle forskningsprojekter: Teoretisk framing, metodologiske greb, data access og samspillet med andre og mere veletablerede humanistiske og samfundsvidenskabelige metoder.

Den anden del af seminaret vil fokusere på kollektive, forskningsstrategiske spørgsmål, herunder muligheder for tværgående forskningsansøgninger og –projekter, og behovene for etablering af en teknisk og organisatorisk infrastruktur som innovativ forskning baseret på kontroverskortlægning.

Tilmelding:
Deltagerantallet er begrænset til 30 og udbydes efter først-til-mølle princippet.
Tilmeldinger til seminaret sker ved at sende en mail senest mandag d. 6. oktober kl. 9:00 til Jette Skaaning Sørensen: jss@learning.aau.dk
Spørgsmål ved. seminaret kan rettes til Torben Elgaard Jensen på tej@learning.aau.dk