Call for papers (The Danish Anthropology Journal)

Indkaldelse af artikelforslag til temanummeret DATA (Tidsskriftet Antropologi # 79)

Deadline for abstract: 1. oktober 2017.

Abstract på 300-400 ord sendes til: tidsskrift.antropologi[at]anthro.ku.dk

 

Svar på abstract: 1. november 2017.

Deadline for artikel: 1. marts 2018.

Forventet udgivelse: Foråret 2019.

 

Hvornår er noget data? Hvad udgør en tilfredsstillende mængde data for en analyse? Hvordan identificeres og indhentes data, og hvordan behandles data implicit og eksplicit analytisk? Og hvad sker der, når data bliver ’big’? ’Big data’ er et begreb der har holdt sit indtog i samfundsvidenskaberne for ikke særlig længe siden, mens det har levet længere i softwareindustri og marketing, hvor det står for datamængder af så ekstrem størrelse, at de ikke kan behandles med de gængse databehandlingsmetoder. Som genstand for samfundsvidenskabelig interesse har big data også at gøre med teknologier til viden om, og forskellige former for kontrol med, menneskers adfærd og handlinger. Vi nævner begrebet i denne invitation til et temanummer af Tidsskriftet Antropologi, der beskæftiger sig med nye tilgange til og forståelser af videnskabelig data i antropologien og samfundsvidenskaberne i bredere forstand. Ikke fordi nummeret er tænkt som et nummer om big data som sådan, men fordi det blandt andet er dette begreb, der har inspireret os til at indkalde artikler om data som et videre begreb. I antropologien er det ikke altid ordet ’data’, der bruges til at beskrive vores indsamlede viden fra felten. Alligevel arbejdes der på forskellige måder med data, og hensigten er at bringe disse forskellige måder frem i lyset. Men vi sætter også lys på begrebet for at udvide rammerne for, hvad den antropologiske viden kan bestå i. Data kan forstås som alt, der på den ene eller anden måde er blevet indsamlet, og som i kombination med teori og analyse kan fortælle os om den sociale og kulturelle verden. Vi er interesseret i nye og gamle måder at forholde sig til data på i såvel en epistemologisk forståelse af, hvordan data identificeres og behandles, som i en mere praksisorienteret forståelse af, hvad forskellige typer data kan vise.

Der er vide rammer for, hvad der kan bruges som data, hvis man ser det ud fra en antropologisk faghistorisk betragtning. Men hvordan tager det sig ud i nabodisciplinerne?

Hvordan er forholdet mellem data og forskellige analytiske tilgange? Hvilke teorier kan tages i anvendelse på hvilke typer data? Og hvordan med autoetnografiens data, og hvilke konsekvenser har det for forståelse og anvendelse af data, når der arbejdes interdisciplinært? Hvad betyder det for de analytiske rutiner, at der arbejdes med nye typer af data som digitale, registerdata, prøver, målinger og visuelle fremstillinger som grafer, diagrammer m.m.?

Pointen med temanummeret er at være åben over for nye former for og forståelser af data og at udforske, hvilke perspektiver forskellige typer af data åbner op for, og hvad der hermed kan fortælles om verden.